Adatkezelési Szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Harmoney Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-910814
Adatkezelő székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 8-12. V. lház. fszt. 2a.
Adatkezelő képviselője: Szabó Béla Tibor ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2017. december 1-től visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: biztosítási szerződések megkötése) esetén törvény rendelkezése.
Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.
Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa; illetve személyes találkozás esetén a hozzájárulás megadása nyilatkozat megtételével) igazolja az Adatkezelési Szabályzat megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

3. A Szabályzat hatálya, közzététele és módosítása
Jelen Adatkezelési Szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt szabályozza az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik
– regisztrálnak az Adatkezelő weboldalainak bármelyikén;
– személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez (személyes ügyféltalálkozók során)
– az Adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak;
– akiknek az Adatkezelővel szerződést kötnek az adatkezelés céljának megfelelő tartalmú szolgáltatás teljesítésére.

Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott személyek számára továbbíthat adatokat (továbbiakban Adattovábbítás címzettjei). Az Adattovábbítás címzettjei kötelesek betartani a Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed.

4. Az Adatkezelő tevékenysége
Az Adatkezelő által végzett tevékenységek:
– 6622 ’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
– 8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
– 6619 ’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
– 6612 ’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Az Adatkezelő az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. (1041 Budapest, Árpád út 40.; Cg.: 01-10-044756) társasággal kötött megbízási szerződése alapján befektetési alapok, biztosítási szerződések és önkéntes pénztári termékeket közvetítése, valamint az állomány fenntartása érdekében működik közre. A feladat ellátására érdekében az érintettek számára folyamatosan gyűjti a szerződéskötésekhez szükséges információkat és megosztja azokat partnereivel.
Az Adatkezelő tevékenysége ellátása érdekében az Érintetteket telefonon, e-mailben vagy személyesen tájékoztatja a piac változásairól.

Az Adatkezelő az MPK Hitel Zrt. (1041 Budapest, Árpád út 40.; Cg.: 01-10-045405) a társasággal kötött megbízási szerződése alapján banki termékek, lízing és lakástakarékpénztári termékeket közvetítése, valamint az állomány fenntartása érdekében működik közre. A feladat ellátására érdekében az érintettek számára folyamatosan gyűjti a szerződéskötésekhez szükséges információkat és megosztja azokat partnereivel.
Az Adatkezelő tevékenysége ellátása érdekében az Érintetteket telefonon, e-mailben vagy személyesen tájékoztatja a piac változásairól.

5. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a info@penzugyimegoldasok.hu e-mail címen.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

5.2. Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

5.3. Zárolás
A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.4. Törlés
A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

6. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
1042 Budapest, Árpád út 8-12. V. lház. fszt. 2a.
www.penzugyimegoldasok.hu

6.1. A honlap adatkezelése
A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A Társaság ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
adattárolás módja: elektronikus

6.2. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

6. 3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság az érintett kérelmére hírlevelet küld a Társaság akcióiról, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Társaság honlapján vagy személyesen kifejezetten (írásban) hozzájárultak a hírlevélküldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134550/2017
adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus

6.4. Munkára jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság online felületén vagy postai úton érkező, ún. „berepülő önéletrajzok” közvetlenül az érintettől személyesen, vagy postai úton a Társaság székhelyére és telephelyeire, vagy elektronikus úton a Társaság által üzemeltetett info@penzugyimegoldasok.hu e-mail címre érkeznek.

Az érintettnek lehetősége van a honlap „Karrier” menüpont alatt jelentkezni. A jelentkezésre egy űrlap kitöltésével van lehetősége az érintettnek, amelynek elküldése előtt el kell fogadnia az adatkezelési szabályzatot.

Minden, a cég előtt feltárt CV esetében az adatkezelésre az Infotv. 6. § (6) ad jogalapot.

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134661/2017
adatkezelés célja: a betöltésére megfelelő leendő munkavállaló vagy közreműködő kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az érintett által megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 1 évig
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Az érintett kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait kiválasztás esetén az MPK Zrt.-hez és/vagy az MPK Hitel Zrt.-hez továbbítsa az adatkezelő a szerződés megkötése céljából.

7. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:
1042 Budapest, Árpád út 8-12. V. lház. fszt. 2a.

7.1. Ügyfélnyilvántartás
A Társaság egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, valamint egyéb, az érintett által megadott, az általa kötendő szerződés létrehozásához, fenntartásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatok
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a Társaság megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a jelen Szabályzat tartalmazza.

Ügyfélkezelés
Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket küldd az érintettnek. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

Az ügyfélkezelést a Társaság az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben).
Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134764/2017
adatkezelés célja: ügyfélkezelés, direkt marketing
kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a társaság megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

Adattovábbítások
Az Érintett a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzett felé továbbításra kerüljön:

8.1. Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím,
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett
Adattovábbítás címzettje:
Szabó Béla Tibor
Lakcíme: 8083 Csákvár, Kossuth u. 34.
Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Az adattovábbítás célja: az Adatkezelő által végzett tevékenységhez kapcsolódó, egyéb direct marketing tevékenység
Időtartam: a marketing célú adatok kezelése a cél megvalósulásáig, illetve az érintett által történő törlési kérelem elintézéséig tart
Adattovábbítás módja: elektronikus

Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, a bankok/biztosítók által a szerződéskötéshez kért egyéb adatok (név, lakcím, születési hely és idő, jövedelmi adatok
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett
Adattovábbítás címzettje:
MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt.
Székhelye: 1041 Budapest, Árpád út 40.
Cg.: 01-10-044756
valamint
az ajánlatadásban és szerződéskötésben érdekelt bankok és biztosítók és önkéntes pénztárak.
Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Az adattovábbítás célja: ajánlatadás és szerződés megkötése
Időtartam: az adatkezelés várható időtartama a szerződés létrejötte esetén a szerződés megszűnéséig; amennyiben a szerződés nem jön létre, az ajánlatadáshoz kezelt adatokat az adattovábbítás címzettje a saját adatkezelési szabályai szerint törli.
Adattovábbítás módja: elektronikus és papír alapú

Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, a bankok/biztosítók által a szerződéskötéshez kért egyéb adatok (név, lakcím, születési hely és idő, jövedelmi adatok)
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

Adattovábbítás címzettje:
MPK Hitel Zrt.
Székhelye: 1041 Budapest, Árpád út 40.
Cg.: 01-10-045405
valamint
az ajánlatadásban és szerződéskötésben érdekelt bankok, lízing- és hiteltermékeket nyújtó vállalkozások.
Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
Az adattovábbítás célja: ajánlatadás és szerződés megkötése
Időtartam: az adatkezelés várható időtartama a szerződés létrejötte esetén a szerződés megszűnéséig; amennyiben a szerződés nem jön létre, az ajánlatadáshoz kezelt adatokat az adattovábbítás címzettje a saját adatkezelési szabályai szerint törli.
Adattovábbítás módja: elektronikus és papír alapú

9. Adatfeldolgozók
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: PÁDESZ-M Kft.
címe: 2030 Érd, Folyondár utca 87.
cégjegyzékszáma: 13 09 142015
adatfeldolgozás célja: honlapfejlesztés, hírlevelek kiküldése

adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.
címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
cégjegyzékszáma: 01 09 286773
adatfeldolgozás célja: adatrögzítés

adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
cégjegyzékszáma: 01 09 909968
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltató

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

10. A nyilatkozat megváltoztatása
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

11. Jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdések
A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.